Азарова Анжеліка Олексіївна

Викладач ВНТУ

Публікації

Книги (1)

1. Азарова А. О. Розробка комплексної цільової програми покращення інноваційної діяльності підприємства з використанням сучасних автоматизованих засобів – систем підтримки прийняття рішень [Текст] / А. О. Азарова // Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / В. О. Козловський, А. О. Азарова, О. Й. Лесько, М. І. Небава. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – Розд. 11. - С. 104-128.

Монографії (22)

1. Розроблення математичного методу ідентифікації рівня управлiння людським капiталом пiдприємства засобами нейромережевих технологій [Text] / А. О. Азарова, Л. Є. Азарова, В. М. Тямушева [etc.] // Scientific research of the XXI century. : collective monograph / compiled by V. Shpak, Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. 2021. Vol. 1. P. 336-341.
2. Azarova A. O. Information Technologies and Neural Network Means for Building the Complex Goal Program “Improving the Management of Intellectual Capital”. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. 2022. Vol. 77. Pp. 534-547. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. Springer, Cham. ISSN 2367-4512 ISSN 2367-4520 (electronic) ISBN 978-3-030-82013-8 ISBN 978-3-030-82014-5 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-82014-5_36
3. Models and methods of electronic digital signature [Text] / А. O. Аzarova, L. Ye. Azarova, N. Rosol, O. Bystritskiy // Theoretical and scientific foundations of engineering : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. – Sect. 2.1. – P. 24-34.
4. Azarova A. Modeling of the process of estimating the influence of internal factors on price on the basis of the correlationregression method least squares [Text] / A. Azarova, I. Solomoniuk // Collection of scientific articles "Innovation and Entrepreneurship". – Montreal, Canada : Ajax Publishing, 2020. – P. 27-31.
5. Game-theoretic modeling of negotiations between Ukraine and Russia in a hybrid Information war [Text] : monograph / A. Shyian, A. Azarova, L. Nikiforova, V. Azarova // Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects : collective monograph. – Prague : Nemoros s.r.o., 2020. – Iss. 2. – P. 416–423.
6. Максимізація прибутку та оптимізація базових економічних показників виробництва із використанням кореляційно-регресійного моделювання [Текст] / А. О. Азарова, Л. Є. Азарова, Ю. В. Міронова, І. Л.Соломонюк // Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб`єктами господарювання різних організаційно-правових форм : монографія / за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2020. – Розд. 6.4. – С. 344–358.
7. Азарова А. О. Математичне моделювання людського капіталу підприємства [Текст] / А. О. Азарова, Н. В. Рибко, В. М. Тямушева // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково- технічного розвитку субʼєктів національного господарства : монографія / за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2020. – Розд. 5.4. – С. 286–300.
8. Шиян А. А. Використання стилів навчання студента в освітньому процесі університету [Текст] / А. А. Шиян, А. О. Азарова, Л. О. Нікіфорова // Сучасний педагог : колективна наукова монографія. – Дніпро : Акцент ПП, 2020. – Т. 2. – С. 201–210.
9. Автоматизация процессов публичного управления и администрирования на основе СППР [Текст] / авт.: А. А. Азарова. Л. Н. Ткачук, И. С. Каплун, В. М. Тямушева // Вопросы современной науки : коллект. науч. монография / [под ред. А.А. Еникеева]. – Москва : «Интернаука», 2019. – Т. 39, гл.5. – С. 82-95.
10. Азарова А. О. Побудова комплексної цільової програми управління споживчим капіталом засобами цільового ієрархічного оцінювання альтернатив [Текст] / А. О. Азарова // Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем : кол. моногорафія. Дніпро, 2018. C. 7-20.
11. Азарова А. О. Теоретичні засади проектування системи розширення ринків збуту вітчизняних підприємств [Текст] / А. О. Азарова, С. В. Павлов, М. П. Логвинюк // Теорія і практика діяльності підприємств : кол. монографія / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2017. – Розд. 4.6. – С. 375-396.
12. Azarova A. O. The mathematical model of enterprises innovation attractiveness on the basis of fuzzy logic theory [Text] / A. O. Azarova, O. V. Moroz, Y. O. Zhalin / Science and education : Collection of scientific articles. – Nürnberg, Deutschland : Verlag SWG imex GmbH, 2017. – P. 277–280.
13. Azarova A. O., Rybko N. V., Fedorova I. V., Kahliak O. O. Evaluation of the intellectual capital level as a basis of competitiveness increasing. Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / ISMA University, Riga : “Landmark” SIA, 2017. Vol. 4. 250 p. pp. 10–19.
14. Азарова А. О. Розроблення механізму покращення інноваційної діяльності підприємства сучасними інформаційними технологіями [Текст] / А. О. Азарова, Ю. О. Жалін // Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об`єднань та підприємств : кол. монографія / за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ : "Пороги", 2016. – Розд. 2.4. – С. 124-133.
15. Азарова А. О. Управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств як базовий важіль забезпечення інноваційного розвитку економіки [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Житкевич // Socio-economic problems of management : collective monograph. – Melbourne : Thorpe-Bowker, 2015. – P. 209–218.
16. Математична та структурна моделі оцінювання інноваційної привабливості підприємства [Текст] / [авт.: А. О. Азарова, А. В. Бондарчук] // Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку : колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук. – Дніпропетровськ : «Герда», 2015. – Розд. 3.5. –С. 204–211.
17. Азарова А. О. Математична модель оцінювання рівня інтелектуального капіталу [Текст] / А. О. Азарова, О. О. Мороз, С. Ю. Антонюк // Потенціал економічного розвитку України: теорія і практика : колективна монографія. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. – Т. 1. – С. 32 – 43.
18. Азарова А. О. Розроблення математичного методу оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства на основі теорії нечітких множин [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Новіцька, М. І. Кукуруза // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення : монографія. – Харків : НГУ, 2014. – С. 13 – 27.
19. Азарова А. О. Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу [Текст] / А . О. Азарова, О. А. Ковальчук . — Вінниця : ВНТУ, 2014. – 140 с. - ISBN 978-966-641-564-9.
20. Азарова А. О. Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Антонюк. — Вінниця : ВНТУ, 2012. – 168 с. - ISBN 978-966-641-472-7.
21. Азарова, А. О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] : монографія / А. О. Азарова, О. В. Рузакова. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 172 с. - ISBN 978-966-641-363-8.
22. Азарова А. О. Математичні моделі ризику для систем підтримки прийняття рішень [Текст] : монографія / А. О. Азарова, С. В. Юхимчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2003. – 188 с.

Навчальні посібники (10)

1. Публічне управління та адміністрування [Текст] : навчальний посібник / [А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, Л. О. Нікіфорова [та ін.]]. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 181 с. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Міронова Ю. В., Хошаба О. М., Небава М. І. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник. Вінниця, 2019. 181 с.
2. Азарова А. О. Економіка підприємства. Практикум [Текст] : навчальний посібник / А. О. Азарова, Л. О. Нікіфорова. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 216 с.
3. Економетрія [Текст] : навчальний посібник / А. О. Азарова, Н. В. Сачанюк-Кавецька, О. М. Роїк, Ю. В. Міронова. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 304 с. - ISBN 987-966-641-568-7.
4. Управління персоналом : навч. посіб. / А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й. Лесько, І. В. Романець. – Вінниця : ВНТУ, 2014. - 283 с. - ISBN 978-966-641-601-1.
5. Інноваційний менеджмент [Текст] : навчальний посібник / [В. О. Козловський, А. О. Азарова, О. Й. Лесько, М. І. Небава]. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 130 с. - ISBN 978-966-641-488-8.
6. Азарова А. О. Комп`ютерні мережі та телекомунікації [Текст] : навчальний посібник / А. О. Азарова, Н. В. Лисак – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 293 с. - ISBN 978-966-641-487-1.
7. Економетрія. Частина 2 [Текст] : навчальний посібник / А. О. Азарова, Н. В. Сачанюк-Кавецька , О. М. Роїк , Ю. В. Міронова. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 118 с.
8. Економетрія. Частина 1 : навчальний посібник / [А. О. Азарова, Н. В. Сачанюк-Кавецька, О. М. Роїк, Ю. В. Міронова] – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 97 с.
9. Теоретичні і практичні результати випускних кваліфікаційних робіт Інституту менеджменту для впровадження у сферу економіки [Текст] / за ред. М. І. Небави, А. О. Азарової. – Вінниця, 2005. – 67 с.
10. Азарова А. О. Основи економіки праці [Текст] : навчальний посібник / А. О. Азарова. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 130 с.

Патенти (9)

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 80464 (UA). Комп`ютерна програма «Мобільний додаток для захищеного передавання конфіденційних даних у смартфонах» [Текст] / Анжеліка Олексіївна Азарова, Лариса Євстахіївна Азарова, Юлія Вікторівна Бадя ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації 24.07.2018 р.
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79708 (UA). Комп`ютерна програма «Програмний модуль ідентифікації користувача за відбитками пальців через смартфон з подальшою авторизацією» («Програмний модуль ідентифікації користувача з авторизацією») [Текст] / Анжеліка Олексіївна Азарова, Лариса Євстахіївна Азарова, Юлія Олегівна Мисько, Вікторія Альбертівна Колган (Україна). – ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації 11.06.2018 р.
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79711 (UA). Комп`ютерна програма «Захист інформації від несанкціонованого копіювання шляхом прив`язки до унікальних параметрів вінчестера і використання ключа («Захист інформації від НСК») [Текст] / Анжеліка Олексіївна Азарова, Лариса Євстахіївна Азарова, Ірина Сергіївна Каплун, Артем Володимирович Щербатюк (Україна) ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації 11.06.2018 р.
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79808 (UA). Комп`ютерна програма «Автоматизація криптографічного алгоритму «Twofish» [Текст] / Анжеліка Олексіївна Азарова, Лариса Євстахіївна Азарова, Ірина Сергіївна Каплун, Артем Володимирович Щербатюк (Україна) ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації 14.06.2018 р.
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79807 (UA). Комп`ютерна програма «Розробка контролеру кодового доступу до сейфа на мікроконтролері Arduino» [Текст] / Анжеліка Олексіївна Азарова, Лариса Євстахіївна Азарова, Ірина Сергіївна Каплун, Артем Володимирович Щербатюк (Україна) ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації 14.06.2018 р.
6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79806 (UA). Комп`ютерна програма «Мережева гра «Війна вірусів» [Текст] / Азарова А. О., Азарова Л. Є., І.С. Каплун, А.В. Щербатюк (Україна) , Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації 14.06.2018 р.
7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53114 (UA). Комп`ютерна програма «FCE(TE)» [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова (Україна) ; Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації 14.01.2014 р.
8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53112 (UA). Комп`ютерна програма «FCE(FL)» [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова (Україна) ; Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації 14.01.2014 р.
9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53113 (UA). Комп`ютерна програма «FCE(FLW)» [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова (Україна) ; Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації 14.01.2014 р.

Підручники (2)

1. Азарова А. О. Інформатика та комп`ютерна техніка. Частина 1 : навчальний посібник / А. О. Азарова, А. В. Поплавський. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 361 с. - ISBN 978-966-641-474-1.
2. Роїк О. М. Основи стратегічного менеджменту [Текст] : навчальний посібник / О. М. Роїк, А. О. Азарова, М. І. Небава. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 213 с.

Свідоцтва про право на твір (23)

1. Азарова А. О., Крижанівський С. С., Брухнов Д. А. Комп`ютерна програма «Захищений web-додаток від ботів та ботнетів для проведення біржових операцій». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106980. Дата реєстрації 4.08.2021 р. Ідентифікатор CR0372040821. Заявка №c202104118.
2. Азарова А. О., Брухнов Д. А., Крижанівський С. С. Комп`ютерна програма «Забезпечення захищеної авторизації на основі двофакторної автентифікації зі змінним ключем та захистом від brut-forse». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106979. Дата реєстрації 4.08.2021 р. Ідентифікатор CR0369040821. Заявка №c202104064.
3. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Білий Р. О. Міронова Ю. В. Комп`ютерна програма «Процедура реєстрації у захищеному месенджері для організації комунікаційних процесів на підприємстві». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97857. Дата реєстрації 05.06.2020 р.
4. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Білий Р. О. Міронова Ю. В. Комп`ютерна програма «Отримання та надсилання повідомлень користувачами у створеному месенджері для реалізації комунікаційного процесу на підприємстві». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97858. Дата реєстрації 05.06.2020 р.
5. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Білий Р. О. Міронова Ю. В. Комп`ютерна програма «Захищений засобами двофакторної авторизації месенджер для організації комінікаційних процесів на підприємстві». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97856. Дата реєстрації 05.06.2020 р.
6. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ляхович Л.М., Міронова Ю.В., Погребняк О. В. Комп`ютерна програма «Захищений консолідований інформаційний ресурс засобів електронного урядування у Вінницькій області». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97855. Дата реєстрації 05.06.2020 р.
7. Азарова А. О., Погребняк О. В., Азарова Л. Є., Міронова Ю. В., Ляхович Л. М. Комп`ютерна програма «Автентифікація користувача на основі клавіатурного почерку в режимі реального часу». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98144. Дата реєстрації 05.06.2020 р.
8. Азарова А, О., Азарова Л. Є., Міронова Ю. В., Бойчук Ю. В., Пазюк О.С. Комп`ютерна програма «Захист потокового відео засобів масової інформації з використанням підпису векторів руху». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98401. Дата реєстрації 06.07.2020 р. Заявка №99598 від 18.06.2020 р.
9. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Міронова Ю. В., Пазюк О. С., Бойчук Ю. В. Комп`ютерна програма «Автентифікація аудіосигналів у судовій системі на основі крихких водяних знаків». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98400. Дата реєстрації 06.07.2020 р. Заявка №99597 від 18.06.2020 р.
10. Азарова А. О., Азарова Л. Є. Сівак А. Д. Комп`ютерна програма «Консолідовано інформаційний ресурс аналізу діяльності музичних шкіл в Україні». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84605. Дата реєстрації 18.01.2019 р. Заявка № 86650 від 04.01.2019 р.
11. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Кудлик А. В. Комп`ютерна програма «Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого копіювання у процесах публічного управління». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90163. Дата реєстрації 25.06.2019 р.
12. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л.М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Тямушева В. М. Комп`ютерна програма «Innovation attractiveness of public management» оцінювання інноваційної привабливості органів публічного управління. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90473 від 05.07.19 р. Заявка №91593 від 11.06.19 р.
13. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Тямушева В. М. Комп`ютерна програма «HUMAN CAPITAL» оцінювання рівня людського капіталу в органах публічного управління. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91129. Дата реєстрації 30.07.2019 р.
14. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л.М., Шиян А. А., Нікіфорова Л.О., Кудлик А. В. Комп`ютерна програма «Розробка та реалізація бази даних конкретної предметної області для автоматизації процесів публічного управління». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90164. Дата реєстрації 25.06.2019 р.
15. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Хісматулліна В.Ф., Блонський В. О., Вальчук В. О. Комп`ютерна програма «СППР щодо підвищення рівня інформаційної безпеки в процесах документообігу». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87562 від 08.04.2019 р. Заявка № 88800. Дата реєстрації 28.03.2019 р.
16. Азарова А. О., Азарова Л. Є. Сівак А. Д. Комп`ютерна програма «База даних для створення консолідовано інформаційного ресурсу оптимізації процесу отримання музичної освіти». Свідоцтво про реєстрацію автор-ського права на твір № 84604. Дата реєстрації 18.01.2019 р. Заявка № 86651 від 04.01.2019 р.
17. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Хісматулліна В. Ф., Вальчук В. О. Комп`ютерна програма «Публічне адміністрування в галузі телемедицини засобами створення відповідної СУБД з розподіленими правами доступу». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88076. Заявка № 89293. Дата реєстрації 04.04.2019 р.
18. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Чайковська Я. В. Комп`ютерна програма «Комп`ютеризовані засоби захисту електронного врядування шляхом вбудовування цифрових водяних знаків». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87859 від 18.04.19 р. Заявка № 88750. Дата реєстрації 28.03.2019 р.
19. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Міронова Ю. В. Комп`ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс державного управління плодоовочево-переробною галуззю». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88973. Дата реєстрації 27.05.2019 р. Заявка № 90348 від 26.04.2019 р.
20. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Вергеліс В. О., Івінська Г. К., Костюк Т. С., Хомяк В. Д. Комп`ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс публічного управління регіональним розвитком Вінницької області». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90629. Дата реєстрації 12.07.2019 р.
21. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Вергеліс В. О., Івінська Г. К., Костюк Т. С., Хомяк В. Д. Комп`ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс організації людських ресурсів в публічному управлінні Вінницької області». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90626 від 12.07.2019 р. Заявка №91208 від 27.05.19 р.
22. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л.М., Вергеліс В.О., Івінська Г. К., Костюк Т. С., Хомяк В. Д. Комп`ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс місцевого самоврядування Вінницької області». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90628. Дата реєстрації 12.07.19 р.
23. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л.М., Вергеліс В.О., Івінська Г. К., Костюк Т. С., Хомяк В. Д. Комп`ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс аналізу успішності закладів вищої освіти Вінницької області». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90630 від 12.07.19. Заявка №91211 від 27.05.19 р.

Статті (139)

1. А. О. Азарова, Н. О. Біліченко, В. С. Катаєв, П. В. Павловський. Розроблення пристрою для захисту від несанкціонованого доступу на основі трифакторної ідентифікації та аутентифікації користувачів. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2021. Т. 23, № 2. С. 72-80.
2. Азарова А. О., Біліченко Н. О. Гібрідний засіб захисту мовної інформації. Проблеми інформатизації та управління. Київ : НАУ, 2021. № 1(65). С. 4-9.
3. Азарова А. О. Дослідження впливу COVID-19 на інтернет-маркетинг [Text] / А. О. Азарова, Я. Ю. Остапчук // The XXIII International Science Conference «Theory, practice and science», April 27 – 30, 2021, Tokyo, Japan. – 2021. – P. 15-20.
4. Азарова А. О. Система знижок, промокодів та акцій як інструмент у завоюванні прихильності на просторах інтернету [Text] / А. О. Азарова, В. С. Пугач // The 10th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (May 12-14, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. – 2021. – P. 185-194.
5. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Хошаба О. М., Каплун І. С. Шляхи удосконалення публічного управління регіональним розвитком на основі сучасних ІТ-технологій. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №10. С. 88–98. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6681&i=15
6. Азарова А. О., Ляхович Л. М. Розроблення захищеного консолідованого інформаційного ресурсу засобів електронного врядування [Текст] / А. О. Азарова // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Серія "Технічні науки". 2020. № 3. С. 81–87.
7. Азарова А. О. Розроблення захищеного консолідованого інформаційного ресурсу аналізу діяльності морських портів України [Текст] / А. О. Азарова, А. А.Шиян, Л. О. Нікіфорова // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2020. – № 2. – С. 27–36.
8. Публічне управління та адміністрування в контексті захисту його інформаційного простору [Текст] / А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, Л. О. Нікіфорова [та ін.] // Вісник ЖДТУ. Серія "Економіка, управління та адміністрування". – 2019. – № 2. – С. 149–155. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Хошаба О. М. Публічне управління та адміністрування в контексті захисту його інформаційного простору. Вісник ЖДТУ. 2019. № 2. С. 149–155.
9. Управління стратифікацією суспільства засобами електронної демократії [Текст] / Л. О. Нікіфорова, А. О. Азарова, Л. М. Ткачук [та ін.] // Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2019. – Вип. 11. – С. 122–126. Нікіфорова Л. О., Азарова А. О., Ткачук Л. М., Шиян А. А., Хошаба О. М. Управління стратифікацією суспільства засобами електронної демократії. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2019. Вип. 11. С. 122–126.
10. Моделювання взаємодії суспільства та влади в контексті електронної демократії та публічного управління і адміністрування [Текст] / А. А. Шиян, Л. О. Нікіфорова, А. О. Азарова [та ін.] // Університетські наукові записки. – 2019. – № 1-2. – С. 156-160. Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. Моделювання взаємодії суспільства та влади в контексті електронної демократії та публічного управління і адміністрування. Університетські наукові записки. 2019. № 1-2. С. 156-160.
11. Шляхи удосконалення публічного управління регіональним розвитком на основі сучасних IT-технологій [Текст] / А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, Л. О. Нікіфорова [та ін.] // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 10. – С. 88–98. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Хошаба О. М., Каплун І. С. Шляхи удосконалення публічного управління регіональним розвитком на основі сучасних IT-технологій. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 88–98.
12. Азарова А. О. Шляхи створення інституційних засад муніципального управління засобами публічного врядування на основі соціальної рефлексії [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, О. М. Хошаба // Державне будівництво. – 2019. – № 1. – DOI: 10.342/db.19.01.05.
13. Azarova A., Shiyan A., Mironova Y., Shturma L. The development of secured consolidated information resource of activity analysis of the poultry industry in Ukraine. Technology audit and production reserves. № 6/2 (50), 2019. P. 14–18.
14. Азарова А. О. Обґрунтування вибору оптимального програмного продукту управління збутом на підприємстві засобами лінійної моделі зважених сум [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, М. В. Присяжнюк // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання. – 2018. – Вип. 22. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-22-2018.
15. Азарова А. О., Лозан Б. О. Інформаційні засоби підвищення ефективності управління персоналом на вітчизняних підприємствах. Науковий вісник Ужгородського університету. 2018. С. 6-9.
16. Азарова А. О. Інформаційні технології в аналітичній роботі з організаційним капіталом // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб`єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 березня 2018 р.). – Дніпро : НМетАУ, 2018. – С. 721-729.
17. Інформаційні технології оцінювання якості підготовки випускників технічних вишів засобами штучного інтелекту [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, А. В. Поплавський [та ін.] // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". – 2018. – № 6. – С. 219-226.
18. Метод формалізації процесу прийняття рішення на базі теорії порогових елементів [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, А. В. Поплавський, А. П. Ткачук // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 38–47.
19. Азарова А. О. Аналіз програмних засобів управління інтелектуальним капіталом [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, І. В. Федорова // Вісник Мукачівського державного університету „Економіка і суспільство”. – 2017. – № 10. – С. 149–154.
20. Азарова А. О. Управління інтелектуальним капіталом на вітчизняних підприємствах засобами сучасних інформаційних технологій [Текст] / А. О. Азарова, О. І. Пужайло // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2017. – № 2, т. 1. – С. 185–188.
21. Азарова А. О. Аналіз методів оцінювання споживчого капіталу [Текст] / А. О. Азарова, К. М. Писаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2017. – № 2. – Т. 1. – С. 189–193.
22. Азарова А. О. Комплексна цільова програма покращення соціального забезпечення засобами ієрархічного цільового оцінювання альтернатив на основі сучасних СППР [Текст] / А. О. Азарова, М. П. Логвинюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2017. – № 1(244). – С. 7-11.
23. Азарова А. О. Комплексна цільова програма покращення інноваційної діяльності на підприємстві [Текст] / А. О. Азарова, Ю. О. Жалін // «Інноваційна економіка”. – 2017. – № 10. – С. 149–154.
24. Азарова А. О. Комплексна цільова програма оптимізації маркетингової політики вітчизняних підприємств на основі СППР «СОЛОН–2» [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, С. В. Павлов, М. П. Логвинюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка". – 2017. – № 2(8). – С. 75-80.
25. Азарова А. О. Розроблення математичної моделі і оцінювання рівня інноваційної привабливості підприємства на базі нечіткої логіки [Текст] / А. О. Азарова, Ю. О. Жалін // Наука та освіта : збірник наукових праць. – Нюрнберг : Verlag SWG imex GmbH, 2017. – С. 277-280.
26. Азарова А. О. Математичні методи оцінювання людського капіталу [Текст] / А. О. Азарова, А. А. Домінас // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2017. – № 1(244). – С. 12-16.
27. Азарова А. О. Проблеми розвитку платіжної системи україни та шляхи їх вирішення [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Теслюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2017. – № 1(244). – С. 19-22.
28. Азарова А. О. Аналіз дефініцій інтелектуального капіталу [Текст] / А. О. Азарова, В. М. Тямушева, К. С. Тітова // International Scientific Conference "Anti-Crisis Management: State, Region, Enter-prise", France, November 17th, 2017. – Le Mans : Baltija Publishing, 2017. – Part II. – P. 104–107.
29. Роїк О. М. Структурно-агоритмічні методи підвищення точності вимірювань в системах діагностики біологічних та технічних об`єктів [Текст] / О. М. Роїк, А. В. Поплавський, А. О. Азарова // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. 2016.- № 3. - С. 5-13.
30. Азарова А. О., Поплавський А. В., Роїк О. М. Структурно-алгоритмічні методи підвищення точності вимірювань в системах діагностики біологічних та технічних об`єктів. Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. 2016. №3. С. 5 –13
31. Азарова А. О. Комплексна цільова програма покращення інноваційної привабливості підприємства засобами ієрархічного цільового оцінювання альтернатив на основі сучасних СППР [Текст] / А. О. Азарова, В. Х. Касіяненко, Ю. О. Жалін // Інноваційна економіка. – 2016. – № 1-2 (61). – С. 83–88.
32. Азарова А. О. Оцінювання інноваційної привабливості підприємств за допомогою сучасних нейромережевих технологій [Текст] / А. О. Азарова, А. В. Бондарчук // International scientific-practical conference "Modern transformation of economics and management in the era of globalization", January 29, 2016. – Klaipeda : Baltija Publishinig, 2016. – P. 323-326.
33. Азарова А. О. Удосконалення збутової діяльності підприємства засобами сучасних інформаційних технологій [Текст] / А. О. Азарова, М. В. Присяжнюк, І. О. Нестерук // Молодий вчений. – 2016. – № 12. – С. 628–631.
34. Азарова А. О. Аналіз сучасних ПЗ для удосконалення системи маркетингу на вітчизняних підприємствах [Текст] / А. О. Азарова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження”. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 2. – С. 7–12.
35. Azarova A. O. The mathematical model of enterprises innovation attractiveness on the logic of fuzzy logic theory [Text] / A. O. Azarova, Y. O. Zhalin // Economics, management, law: realities and perspectives : сollection of scientific articles. – Les Editions L`Originale, Paris, France, 2016. – P. 175-178.
36. Житкевич О. В. Аналіз існуючих програмних засобів щодо оцінювання рівня конкурентоспроможності українських підприємств [Текст] / О. В. Житкевич, А. О. Азарова // Молодий вчений. — 2015. — № 5, ч. 1. - C. 145-148.
37. Азарова А. О. Побудова комплексної цільової програми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Житкевич // Бізнес Інформ. – 2015. – № 4. – C. 99–104.
38. Азарова А. О. Аналіз дефініцій організаційного капіталу підприємства [Текст] / О. А. Азарова, Т. В. Остапчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - Т. 1, № 3. – 2015. – С. 25–28.
39. Житкевич, О. В. Побудова комплексної цільової програми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [Текст] / О. В. Житкевич, А. О. Азарова // БізнесІнформ. – 2015. – № 4. – С. 99–104.
40. Азарова А. О. Автоматизовані засоби покращення управління організаційним капіталом / А. О. Азарова, Т. В. Остапчук, О. О. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1. – №4. – 2015. – С. 85–88.
41. Азарвоа А. О. Аналіз програмних засобів оцінювання інноваційної привабливості підприємства [Text] / А. О. Азарова, А. В. Бондарчук // Collection of scientific articles “Institution of framework for the functioning of the economy in the context of transformation”. – Montreal, Canada : Publishing house «BREEZE», 2015. – P. 278-282.
42. Мороз, Е. Е. Входные и выходные параметры математической модели оценивания инновационной привлекательности предприятия [Текст] / Е. Е. Мороз, А. А. Азарова, А. В. Бондарчук // Менеджмент инноваций. – 2015. – № 2(30). – С. 116–122.
43. Azarova A. O. Comprehensive target program to improvement of company`s innovation attractiveness [Text] / A. O. Azarova, A. V. Bondarchuk // Икономически изследвания. – 2014. - Кн. 4. – С. 125-136.
44. Азарова А. О. Электронная цифровая подпись как средство защиты информационной модели предприятия [Текст] / А. О. Азарова, К. В. Ивчук, М. И. Кукуруза // Экономика, социология и право : журнал научных публикаций. – Москва : Изд-во «Спецкнига», 2014. – С. 7–9.
45. Азарова, А. О. Метод ідентифікації рівня конкурентоспроможності підприємств [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Житкевич // Сборник научных трудов SWORLD. Экономика. – Иваново : ИП Маркова А. Д., 2014. – Вып. 1, т. 28. - С. 86–88.
46. Математична модель та метод ідентифікації рівня стратегічного управління підприємством на базі апарату нечітких множин [Текст] / А. О. Азарова, М. І. Кукуруза, К. В. Івчук, О. В. Новіцька // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - С. 277-283.
47. Азарова А. О. Математична та структурна модель оцінювання рівня інтелектуального капіталу на підприємстві [Текст] / А. О. Азарова, С. Ю. Антонюк // Наука й економіка. – 2014. - № 3(35). – С. 267–271.
48. Азарова А. О. Математический метод оценки количественных и качественных параметров идентификации уровня конкурентоспособности отечественных предприятий на основе нечеткой логики [Текст] / А. О. Азарова, Е. В. Житкевич // Экономика и предпринимательство. – 2013. - № 10. – С. 324–327.
49. Азарова А. О. Розрахункові методи оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Житкевич // Економічний часопис-XXI. – № 3–4(1). – 2013. – С. 93–95.
50. Аzarova А. О. Mathematical methods of identification of Ukrainian enterprises competitiveness level by using fuzzy logic [Текст] / А. О. Аzarova, О. V. Zhytkevych // Економічний часопис-XXI. – № 9–10 (2). – 2013. – С. 59–62.
51. Азарова А. О. Розроблення принципів побудови раціонального методу формалізації процесу оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [Текст] / А. О. Азарова, O. В. Житкевич // Інноваційна економіка. – 2013. - № (41). – С. 93–96.
52. Азарова А. О. Обґрунтування переваг розроблення інтегральної комплексної цільової програми управління інтелектуальним капіталом [Текст] / А. О. Азарова, О. О. Мороз, А. В. Сторожа //Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2013. - № 1(29). – С. 198–202.
53. Азарова А. О. Покращення маркетингової політики на підприємстві на основі новітніх програмних засобів [Текст] / А. О. Азарова, О. С. Головко, Н. С. Коберник // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7(45). – С. 206–210.
54. Азарова А. О. Комплексна цільова програма удосконалення інноваційного процесу з використанням сучасних автоматизованих засобів [Текст] / А. О. Азарова, А. В. Сторожа, О. О. Мороз // Вісник Сумського державного університету. – № 4. – 2013. – С. 102–109.
55. Азарова А. О. Математическая и структурная модели оценки конкурентоспособности отечественных предприятий [Текст] / А. О. Азарова, Е. В. Житкевич, Г. А. Года // Экономика и предпринимательство. – № 8(37). – 2013. – С. 283–286.
56. .Аzarova А. О. Mathematic method of evaluation of enterprises competitiveness level by using artificial Hopfild neural network [Text] / А. О. Аzarova, О. О. Моroz, О. В. Zhytkevych // Актуальні проблеми економіки. – № 11(149). – 2013. – P.149–154.
57. Азарова А. О. Аналіз розрахункових методів процедури оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та шляхи її удосконалення [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Житкевич // Економічний часопис-XXI. – 2013. - № 3–4. – С. 93–95.
58. Азарова А. О. Автоматизовані засоби покращення управління споживчим капіталом [Текст] / А. О. Азарова, О. О. Мороз, Г. Ф. Воробець // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2012. – С. 181– 184.
59. Азарова А. О. Розроблення механізму покращення інноваційної діяльності підприємства засобами системи підтримки прийняття рішень [Текст] / А. О. Азарова, О. О. Мороз, А. В. Сторожа // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 6, т. 1. - С. 112 –115.
60. Азарова А. О. Оцінювання ефективності управління споживчим капіталом [Текст] / А. О. Азарова, О. О. Мороз, Г. Ф. Воробець // Збірник наукових праць «Економічний простір». – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. - № 60. – С. 201–206.
61. Мороз О. О. Розроблення структурної моделі організаційного капіталу підприємства [Текст] / О. О. Мороз, А. О. Азарова, К. О. Года // Вісник Львівського університету. Серія "Економічна". – 2012. – Вип. 47. – С. 13–18.
62. Азарова А. О. Електронний цифровий підпис як засіб захисту інформації на вітчизняних підприємствах [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, К. О. Года // Збірник наукових праць «Економічний простір». – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – № 60. - С. 258–263/
63. Мороз О. О. Методи оцінювання об`єктів інтелектуальної власності [Текст] / О. О. Мороз, А. О. Азарова, К. О. Года // Економічний аналіз. – 2012. - Вип. 10, ч. 2. – С. 422–425.
64. Азарова А. О. Структурна модель споживчого капіталу [Текст] / А. О. Азарова, Г. Ф. Воробець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. - № 3, т. 1. – 2012. – С. 232–235.
65. Азарова А. О. Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Антонюк // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2012. - № 1. – С. 37–64.
66. Математичні методи оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, О. В. Антонюк, А. В. Сторожа // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. - № 4 (103). – С. 90–99.
67. Азарова А. О. Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Антонюк // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – №1. – 2012. – С.37–64.
68. Математичні методи оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / A. O. Азарова, O. M. Роїк, О. В. Антонюк, А. В. Сторожа // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 4. - С. 90-99.
69. Азарова А. О. Удосконалення інформаційного забезпечення на підприємстві з урахуванням фінансового аспекту на базі апарату комплексної цільової програми [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, Н. М. Клапатюк // Збірник наукових праць «Економічний простір». – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 42. - С. 132–139.
70. Азарова А. О. Оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства на базі нейронної мережі Хопфілда [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Антонюк / Моделювання та інформаційні системи в економіці. – Київ : ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2011. – № 85. - С. 119–128.
71. Азарова А. О. Розроблення математичного методу ідентифікації рівня мотивації персоналу засобами нейромережевих технологій [Текст] / А. О. Азарова, О. А. Ковальчук, О. Д. Ситнік // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – Київ: ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». – № 85. - 2011. – C. 21–27.
72. Азарова А. О. Розроблення комплексної цільової програми управління якістю соняшникової олії [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Бурбела, Ю. О. Шалагай // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 1(171). – С. 174–178.
73. Азарова А. О. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, Л. А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки. - 2010. –№ 1(103). – С. 245–253.
74. Азарова А. О. Розробка математичної моделі підвищення продуктивності праці на підприємстві [Текст] / А. О. Азарова, І. С. Лобанкіна, О. М. Роїк // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії і практики». – 2010. – Вип. 264, т. V. – С. 1263–1271.
75. Азарова А. О. Вибір, планування та реалізація стратегії розвитку підриємства [Текст] / А. О. Азарова, Н. С. Желюк // Актуальні проблеми економіки, №12. – 2010. – С. 91–100
76. Азарова А. О. Впровадження та використання автоматизованих систем підвищення продуктивності праці на підприємств за умов кризи [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, І. С. Лобанкіна // Економічний простір. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – № 42. - С.125–132.
77. Роїк О. М. Розробка математичної моделі та методу оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда [Текст] / О. М. Роїк, А. О. Азарова, Л. А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки. - 2010. –№ 1(103). – С. 245–253.
78. Азарова А. О. Розробка математичної моделі підвищення продуктивності праці на підприємстві [Текст] / А. О. Азарова, І. С. Лобанкіна, О. М. Роїк // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 264, т. V. – С. 1263 –1271.
79. Азарова А. О. Впровадження та використання автоматизованих систем підвищення продуктивності праці на підприємств за умов кризи [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, І. С. Лобанкіна // Збірник наукових праць «Економічний простір». – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – № 42. – С. 125–132.
80. Азарова А. О. Модель удосконалення збутової політики на підприємстві [Текст] / А. О. Азарова, Л. В. Байдалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2010. – № 4, т. 1. – С. 38–42.
81. Азарова А. О. Впровадження систем ERP-класу [Текст] / А. О. Азарова, Н .С. Желюк // Бизнес-Информ : материалы II международной конференции «Современные проблемы моделирования социально-экономических систем», 8-9 апреля 2010 г. – Харьков, 2010. – № 4. – С.127–129.
82. Азарова А. О. Визначення сутності та основних етапів мотиваційного процесу [Текст] / А. О. Азарова, О. А. Ковальчук // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 248, т. VI. - С. 663–667.
83. Азарова А. О. Обґрунтування пріоритетних напрямків підвищення якості продукції олійно-жирової промисловості із застосуванням СППР [Текст] / А. О. Азарова, Б. І. Мокін, О. В. Гіль // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – № 2. – 2009. – С. 28–33.
84. Азарова А. О. Оцінка перспектив розвитку ERP-систем на вітчизняних підприємствах за умов кризи [Текст] / А. О. Азарова , Н. С. Желюк // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Вип. 254, т. V. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 1180–1186.
85. Роїк О. М. Математична модель уравління залученим капіталом на підприємстві [Текст] / О. М. Роїк, А. О. Азарова, Л. А. Кілимник // Матеріали доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції "Проблеми формування конкурентоспроможності підприємств за умов нестабільної економіки", Вінниця, 27 квітня 2009 р. – Вінниця, 2009. – С. 290-292.
86. Мокін Б. І. Обґрунтування пріоритетних напрямків підвищення якості продукції олійно-жирової промисловості із застосуванням алгоритмів системи підтримки прийняття рішень [Текст] / Б. І. Мокін, A. O. Азарова, О. В. Гіль // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 2. - С. 28-33.
87. Азарова А. О. Система підтримки прийняття рішення щодо кредитування з використанням нейронних мереж [Текст] / А. О. Азарова, Д. І. Катєльніков, Д. А. Резчиков // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направле-ния и прикладных исследований 2008». Том 8. Экономика. – Одесса: Черноморье, 2008. – С. 65–68.
88. Азарова А. О. Розробка нового методу оцінки якості продукції з використанням кореляційно-регресійних методів [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Гіль, О. В. Новіцька // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. - Вип. 239, т. IV. – С. 946–950.
89. Азарова А. О. Методики оптимізації структури капіталу підприємства [Текст] / А. О. Азарова, Л. А. Кілимник // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 240, т. 1. – С. 137–145.
90. Азарова А. О. Розробка системи підтримки прийняття стратегічних рішень для оцінки ефективності управління підприємством на базі НМ [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Пігуль // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – № 1. – 2008. – С. 31–36.
91. Азарова А. О. Розробка методу формалізації СППР щодо оцінювання ризикованості процесу банківського інвестування на базі нейронної мережі Хеммінга [Текст] / А. О. Азарова, Д. І. Катєльніков, Д. М Бершов // Економічний простір. – №10. – 2008. – С. 103–109
92. Джерела формування та способи залучення позикового капіталу [Текст] / А. О. Азарова, Л. А. Кілимник, О. В. Новіцька, І. А. Кілимник // Економічний простір : збірник наукових праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – № 15. – С. 126–135.
93. Азарова А. О. Розробка методу формалізації СППР щодо інвестування на базі нейронної мережі Хопфілда [Текст] / А. О. Азарова, Д. М. Бершов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – № 2. – 2008. – С. 13–18.
94. Азарова А. О. Визначення базових показникі вуправління якістю продукції засобами кореляційно-регресійного моделювання [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Гіль // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 186–191.
95. Азарова А. О. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Новіцька, О. В. Гіль // Сборник трудов по материалам международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2008», 20-30 июня 2008 г. – Одесса, 2008. – Т. 7: Экономика. – С. 44–46.
96. Азарова A. O. Розробка системи підтримки прийняття стратегічних рішень для оцінки ефективності управління підприємством на базі нечітких множин [Текст] / A. O. Азарова, О. В. Пігуль // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 1. - С. 31-36.
97. Азарова A. O. Розробка методу формалізації сппр щодо інвестування на базі нейронної мережі Хопфілда [Текст] / A. O. Азарова, Д. М. Бершов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 2. - С. 13-18.
98. Азарова, А. О. Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова // Фінанси України. - 2007. - № 12. - С. 121-129.
99. Азарова А. О. Автоматизація процесу прийняття рішення щодо оцінювання фінансового стану підприємства засобами мережі [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2007. – № 1. – С. 143–147.
100. Азарова А. О Розробка математичної моделі оцінювання ваг фінансових параметрів з урахуванням групової експертної оцінки [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова // Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства / А. О. Азарова, О. В. Рузакова. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 172 с.
101. Азарова А. О. Визначення впливу мотиваційних чинників на продуктивність праці персоналу [Текст] / А. О. Азарова, О. А. Ковальчук // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії і практики». – 2006. – № 214. – С. 743–749.
102. Азарова А. О. Управління процесом експертного оцінювання при визначенні фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 6. - С. 133-137.
103. Азарова А. О. Управління процесом експертного оцінювання при визначенні фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – № 6. – 2006. – С. 133–137.
104. Азарова А. О. Використання goal-технологій як одного з методів управління і мотивації персоналу [Текст] / А. О. Азарова, О. А. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 8. – С. 161-164.
105. Азарова А. О. Побудова СППР зі стратегічного управління підприємством на базі апарату комплексної цільової програми [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Форонова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. - № 5. – C.140–145.
106. Азарова А. О. Методика визначення рейтингу фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова // Економіка: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. – 2006. – № 214. – С. 743–749.
107. Азарова А. О. Моделювання системи підтримки прийняття рішень щодо оцінювання ефективності інвестиційних проектів на основі нечіткої логіки [Текст] / А. О. Азарова, Д. М. Бершов // Механізми регулювання економіки. – 2006. – № 1. – С. 168–177.
108. Азарова А. О. Розробка методики визначення компетентності експертів при побудові СППР щодо оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова, Л. В. Воронюк // Механізми регулювання економіки. – 2006. –№ 2. – С.133–138.
109. Азарова A. O. Побудова сппр зі стратегічного управління підприємством на базі апарату комплексної цільової програми [Текст] / A. O. Азарова, О. В. Форонова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 5. - С. 140-145.
110. Азарова А. О. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, Л. Л. Леонтьєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 3. - С. 17-24.
111. Азарова А. О. Побудова СППР для оцінювання привабливості інвестиційного проекту на базі апарату нечіткої логіки [Текст] / А. О. Азарова, Д. М. Бершов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2005. – №4, ч. 2., т. 2. – С. 174–178.
112. Азарова А. О. Ідентифікація процесу оцінювання фінансового стану підприємства для побудови багаторівневої СППР [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Воронюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2005. – № 4, ч. 2, т. 1. – С. 178–184.
113. Азарова А. О. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, Л. Л. Леонтьєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 3. – С. 17–24.
114. Азарова А. О. Моделі систем підтримки прийняття рішень при управлінні підприємством [Текст] / А. О. Азарова, В. В. Казимир //Математичні машини та системи. – 2005. – № 1. – С.60–68.
115. Азарова А. О. Ідентифікація системи підтримки прийняття рішень з урахуванням ризику на прикладі банківського кредитування [Текст] / А. О. Азарова, Б. Ю. Кирдан // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2005. – Т. 7, № 4. – С. 99–111.
116. Азарова А. О. Моделі систем підтримки прийняття рішень при управлінні підприємством [Текст] / А. О. Азарова, В. В. Казимир // Математичні машини та системи. – 2005. – № 1. – С. 60–68.
117. Азарова А. О. Розробка системи підтримки прийняття рішень для інтегральної оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, Л. Л. Леонтьєва // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2005. – Т. 7, № 3. – С. 108–117.
118. Азарова А. О. Аналіз методик доцільності інвестування [Текст] / А. О. Азарова, Д. М. Бершов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, магістрів і студентів, присвяченої 140 річчю з дня народження М. І. Туган-Барановського та 75-річчю економічного факультету Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва, 10-11 липня 2004 р. – 2004. – С. 13–16.
119. Азарова А. О. Складання оптимальної множини параметрів при оцінці фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Воронюк // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 191, т. IV. – С. 1143–1150.
120. Азарова А. О. Розробка методики визначення економічної безпеки підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Гаврилова // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 191, т. III. – С. 719–727.
121. Азарова А. О. Сучасні методики оцінювання інвестиційних ризиків в Україні [Текст] / А. О. Азарова, Д. М. Бершов // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 190, т. III. - С. 619–625.
122. Азарова А. О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] / А. О. Азарова, Д. М. Бершов // Фінанси України. – № 9. – 2004. – С. 52–57.
123. Азарова А. О. Інноваційно-інвестиційний розвиток України в контексті європейської інтеграції [Текст] / А. О. Азарова // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки Вінниччини». – 2004. – С.13–16.
124. Азарова А. О. Багаторівнева система оцінювання фінансового стану підприємства на базі нечіткої логіки [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Воронюк // Збірник наукових праць «Наука і молодь». Гуманітарна серія. – Київ : КНАУ. – 2004. – С. 47–50.
125. Азарова А. О. Удосконалення методики прийняття рішень як базового аспекту реструктуриизації систем управління економікою [Текст] / А. О. Азарова, Б. Ю. Кірдан // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2004. – № 3. – С. 37-42.
126. Азарова А. О. Огляд методів та розробка специфічної моделі ПР [Текст] / А. О. Азарова // Математичні машини та системи. – 2003. – № 2. – С.154–160.
127. Азарова А. О. Розробка структурних моделей та алгоритмів формалізації багатоешелонної СППР [Текст] / А. О. Азарова, В. А. Лужецький // Вісник Чернігівського технологічного інституту. Серія "Технічні науки". – 2000. – № 10. – С. 182–191.
128. Азарова А. О. Розробка методики формалізації первинної вхідної інформації при складанні багаторівневих СППР [Текст] / А. О. Азарова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2000. — Т. 2, № 4. - С. 96-104.
129. Казимир В. В. Мова специфікацій імітаційного моделювання та методика її застосування [Текст] / В. В. Казимір, Н. В. Демшевська, А. О. Азарова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2000. – № 1. – С. 67–71.
130. Азарова А. О. Розробка системи прийняття рішення на порогових елементах [Текст] / А. О. Азарова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1999. – № 4. – С. 44–47.
131. Азарова А. О. Методика оцінювання ризику в рамках концепції багатофакторної імовірнісної величини [Текст] / А. О. Азарова, С. В. Юхимчук // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія "Технічні науки". – 1999. – № 9. – С. 265–271.
132. Азарова А. О. Прийняття рішення про належність цінного паперу до відповідної банківської інвестиційної стратегії [Текст] / А. О. Азарова // Придніпровський науковий вісник. Матеріали доповіді на міжнародній науково-технічній конференції «Проблема і практика керування в економічних системах», грудень 1998 р. – Донецьк. – 1998. – № 109. – С. 53–55.
133. Азарова А. О. Розробка банківської системи кредитування та оцінювання фінансового ризику на основі багаторівневих багатоцільових систем прийняття рішення [Текст] / А. О. Азарова // Вісник Чернігівського технологічного інституту. – 1998. – № 7. – С. 169–182.
134. Азарова А. О. Математична модель фінансового ризику на базі нечіткої логіки [Текст] / А. О. Азарова, С. В. Юхимчук // Управляющие системы и машины. –1998. – № 6. – С. 9–15.
135. Юхимчук С. В. Багаторівнева система оцінки фінансового ризику комерційних банків на базі нечіткої логіки [Текст] / С. В. Юхимчук, А. О. Азарова // Фінанси України. – 1998. – № 11. – С. 55–63.
136. Азарова А. О. Розробка критерію та методики оцінювання ризику при інвестуванні в цінні папери [Текст] / А. О. Азарова // Вісник Чернігівського технологічного інституту. – 1998. – № 7. – С. 169–182.
137. Юхимчук С. В. Розробка критерію та методики оцінювання іміджу позичальника комерційного банку [Текст] / С. В. Юхимчук, А. О. Азарова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –1998. – № 1. – С. 37-46.
138. Азарова А. О. Економічна модель оцінювання ризику банківських операцій [Текст] / А. О. Азарова, В. О. Козловський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1996. – № 3. – С. 50–54.
139. Азарова А. О. Обробка графічної інформації на основі фрактальних перетворень [Текст] / А. О. Азарова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1995. – № 2. – С. 35–38.

Тези доповідей (98)

1. Азарова А. О. Настроювання функцій належності засобами штучного інтелекту у складній автоматизованій системі прийняття інвестиційних рішень [Електронний ресурс] / А. О. Азарова // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 12 березня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/view/11365.
2. Азарова А. О. Аналіз базових концепцій розподіленої корпоративної мережі [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Р. О. Білий // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/view/11000.
3. Азарова А. О. Програмні засоби управління стратегічним потенціалом підприємства [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Л. М. Ткачук // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/11364.
4. Горбачова Е. О. Аналіз проблем хедхантингу в українських IT-компаніях [Електронний ресурс] / Е. О. Горбачова, А. О. Азарова // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/11536.
5. Сухоребра А. С. Порівняльний аналіз ключових аспектів корпоративної культури в закордонних та вітчизняних IT-компаніях [Електронний ресурс] / А. С. Сухоребра, А. О. Азарова // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/11935.
6. Азарова А. О. Проблеми і перспективи застосування криптовалюти в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Я. О. Остапчук // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/11948.
7. Бугай О. С. Шляхи виріщення проблем в управлінні персоналом та аналіз конфліктних ситуацій в IT-сфері [Електронний ресурс] / О. С. Бугай, А. О. Азарова // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/11824.
8. Брухнов Д. А. Забезпечення захищеної авторизаціі на основі двофакторної автентифікації зі змінним ключем та захистом від Brute Force [Електронний ресурс] / Д. А. Брухнов, А. О. Азарова // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/12495.
9. Азарова А. О. Організація процесу адаптації персоналу на підприємстві [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. О. Бучинський // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/12125.
10. Азарова А. О. Роль економетричного моделювання у розробленні раціональних бізнес-процесів [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. С. Пугач // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/11663.
11. Азарова А. О. П`ятифакторна модель виявлення особистісних рис Користувачів соціальних мереж [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. С. Шандюк // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/view/10994.
12. Азарова А. О. Підвищення захищеності мовної інформації у приміщеннях шляхом створення комбінованої шумової та ревербераційної завади [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Ю. П. Михайлюк // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/view/11012.
13. Азарова А. О. Розроблення захищеного хмарного сервісу [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, А. А. Софина // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/view/11007.
14. Азарова А. О. Рοзрοблення підходу до захисту звукοвοї iнфοрмaцiї з мiкрοфοну із застосуванням цифрοвого криптοгрaфiчного мeтοду шифрування [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, І. Л. Медяна // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/view/10987.
15. Азарова А. О. Удосконалення методу трифакторної аутентифікації для захисту інформації від несанкціонованого доступу [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. О. Гудзь, В. О. Блонський // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/view/10992.
16. Азарова а. о. Удосконалення підходу до виявлення радіозакладних пристроїв за рахунок одночасного поєднання методів локалізації за рівнем поля та акустичного зв`язування [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. О. Гудзь, В. О. Блонський // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/view/10976.
17. Азарова а. О. Настроювання функцій належності засобами штучного інтелекту у складній автоматизованій системі прийняття інвестиційних рішень [Електронний ресурс] / А. О. Азарова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні (2021), Вінниця, 12 березня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/view/11365.
18. Азарова А. О. Захищений консолідований інформаційний ресурс для аналізу ринку надання послуг медичними лабораторіями [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, С. П. Мурза // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 1-15 травня 2020 р. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/8392.
19. Азарова А. О. Захищений консолідований інформаційний ресурс для аналізу сфери готельного бізнесу в місті Вінниця [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Т. С. Костюк // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 1-15 травня 2020 р. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/8424.
20. Азарова А. О. Передумови формування захищеного консолідованого інформаційного ресурсу аналізу діяльності морських портів України [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, А. В. Кудлик // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 1-15 травня 2020 р. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/8393.
21. Азарова А. О. Захищений консолідований інформаційний ресурс аналізу діяльності галузі птахівництва в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Л. М. Загоруй // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 1-15 травня 2020 р. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/8442.
22. Азарова А. О. Передумови створення захищеного консолідованого інформаційного ресурсу аналізу діяльності медіа-бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, С. П. Мурза // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 1-15 травня 2020 р. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/8429.
23. Азарова А. О. Шляхи професійного зростання сучасних менеджерів із застосуванням навичок «soft skills» [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Т. В. Шульга // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/10019.
24. Азарова А. О. Оцінювання рівня захищеності українських банків від кібернетичних атак [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Ю. О. Оверченко, Л. М. Ткачук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9471.
25. Блонський В. О. Захист інформації від несанкціонованого доступу на основі трифакторної аутентифікації користувачів в системах безпекиВ. О. Блонський, А. О. Азарова, В. О. Гудзь // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9867.
26. Пугач В. С. Новий ринок електроенергії України [Електронний ресурс] / В. С. Пугач, А. О. Азарова // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8768.
27. Азарова А. О. Аналіз міжнародного досвіду у сфері пенсійного забезпечення [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Р. О. Білий // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8839.
28. Остапчук Я. Ю. Аналіз недоліків пенсійної реформи та шляхів їх усунення [Електронний ресурс] / Я. Ю. Остапчук, А. О. Азарова // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8893.
29. Остапчук Я. Ю. Аналіз недоліків нової пенсійної реформи та шляхів їх усунення [Електронний ресурс] / Я. Ю. Остапчук, А. О. Азарова // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8952.
30. Азарова А. О. Аналіз методів захисту gsm мереж та шляхів його підвищення [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. О. Гудзь, В. О. Блонський // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9041.
31. Кашканова А. А. Особливості управління персоналом в україні та світі [Електронний ресурс] / А. А. Кашканова, А. О. Азарова // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9444.
32. Азарова А. О. Створення системи фізичного захисту об`єктів інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Б. В. Проскурняк, Л. М. Ткачук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9473.
33. Азарова А. О. Шляхи покращення управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, А. А. Софина // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/10148.
34. Азарова А. О. Методологія створення захищеного консолідованого інформаційного ресурсу засобів електронного урядування [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Л. М. Ляхович // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/10312.
35. Азарова А. О. Аналіз віброакустичних засобів захисту iнформації [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Б. В. Проскурняк, Л. М. Ткачук // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/10595.
36. Азарова А. О. Радіолокаційні перешкоди в системах ТЗІ [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Ю. О. Оверченко, Л. М. Ткачук // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/10594.
37. Грабов`як, М. О. Система взаємодії з токенами ERC20 [Текст] / М. О. Грабов`як, А. О. Азарова // Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі", м. Київ, 26–27 червня 2020 р. – Київ : 2020. – С. 112–115.
38. Азарова А. О. Шляхи покращення механізму застосування інформаційних систем у підприємницькій діяльності в Україні [Текст] / А. О. Азарова // Матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Роль бізнес-аналітики та обліку у вирішенні енергетичних та соціально-економічних проблем України», Дніпро, 12-13 березня 2020 р. – Дніпро, 2020. – С. 90–94.
39. Азарова А. О. Державне управління організаційним капіталом в контексті інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, К. О. Воронюк // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6573.
40. Азарова А. О. Обгрунтування вибору програмного засобу для підвищення ефективності управління людським капіталом державної установи [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, В. М. Тямушева // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6572.
41. Азарова А. О. Електронні засоби політики інформаційної безпеки на державних підприємствах [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. Ф. Хісматулліна // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6889.
42. Азарова А. О. Консолідований інформаційний ресурс для галузі організації дозвілля державних установ [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, В. О. Вергеліс // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7964.
43. Азарова А. О. Необхідність створення консолідованого інформаційного ресурсу для аналізу проблеми лісових ресурсів на території України [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Г. К. Івінська, А. П. Ткачук // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7969.
44. Азарова А. О. Особливості застосування електронного урядування при створенні консолідованого інформацйного ресурсу спортивної діяльності [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, В. Д. Хомяк // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7965.
45. Азарова А. О. Метод захисту процесів електронного врядування шляхом квантування [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Я. В. Чайковська // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7946.
46. Азарова А. О. Управління інформаційною безпекою в державних установах на основі біометричної аутентифікації відбитків пальців для захисту інформації від несанкціонованого доступу [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. О. Гудзь, В. О. Блонський // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7429.
47. Азарова А. О. Управління та адміністрування захистом інформації шляхом локалізація закладних пристроїв на основі індикатора електромагнітних випромінювань [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. О. Гудзь, В. О. Блонський // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7335.
48. Азарова А. О. Публічне управління процесами розподіленого доступу в галузі телемедицини засобами СУБД [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. О. Вальчук // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7982.
49. Інформаційне забезпечення електронного урядування [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. Д. Хомяк, О. А. Стахова, О. М. Хошаба // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2019), м. Вінниця, 11-30 травня 2019 р. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/8151.
50. Мурза С. П. Використання рольової моделі управління доступом для запобігання витоку інформації через співробітників підприємства [Електронний ресурс] / С. П. Мурза, А. О. Азарова // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2019), м. Вінниця, 11-30 травня 2019 р. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/8179.
51. Азарова А. О. Державне управління конкурентоспроможністю пивоварної галузі України [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, О. М. Вус // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2019), м. Вінниця, 11-30 травня 2019 р. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/8096.
52. Азарова А. О. Формування ефективної політики інформаційної безпеки у процесах публічного управління [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, В. Ф. Хісматулліна // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2019), м. Вінниця, 11-30 травня 2019 р. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/8066.
53. Азарова А. О. Інноваційна привабливість як елемент визначення інвестиційної привабливості державних підприємств [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. М. Тямушева // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2019), м. Вінниця, 11-30 травня 2019 р. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/8193.
54. Азарова А. О. Формалізація процесу підвищення рівня управління споживчим капіталом підприємства засобами сучасних СППР [Електронний ресурс] / А. О. Азарова // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/3867.
55. Азарова А. О. Аналіз переваг та недоліків існуючих маркетингових стратегій [Текст] / А. О. Азарова, М. В. Присяжнюк // Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем», м. Дніпро, 16-17 квітня 2018 р. – 2018. – С. 34-36.
56. Азарова А. О. Аналіз переваг та недоліків сучасних програмних засобів автоматизації системи управління кадрами [Текст] / А. О. Азарова, Б. О. Лозан // Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем», м. Дніпро, 16-17 квітня 2018 р. – 2018. – С. 21-23.
57. Азарова А. О. Застосування маркетингових стратегій в умовах ринкової економіки на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, М. В. Присяжнюк // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/5615.
58. Москальчук Ю. Г. Актуальні питання інвестування в людський капітал [Текст] / Ю. Г. Москальчук, А. О. Азарова // Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем», м. Дніпро. 16-17 квітня 2018 р. – 2018. – С. 187–188.
59. Азарова А. О. Розробка програмних модулів ідентифікації користувача за відбитками пальців через смартфон з подальшою авторизацією [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Ю. О. Мисько, Д. С. Сембрат // Інституційний репозитарій ВНТУ : [електронний архів]. – Електрон. текст. дані (1 файл: 0,39 Мбайт). – [Вінниця] : ВНТУ, 2018. – 7 с. – Режим доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22446. – Назва з екрана.
60. Демедюк О. Р. Аналіз вітчизняних програмних засобів управління мотивацією персоналу на підприємстві [Текст] / О. Р. Демедюк, А. О. Азарова // Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем», м. Дніпро. 16-17 квітня 2018 р. – 2018. – С. 196–197.
61. Писаренко К. М. Оцінка споживчого капіталу бренду [Текст] / К. М. Писаренко, А. О. Азарова // Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем», м. Дніпро. 16-17 квітня 2018 р. – 2018. – С. 202–203.
62. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/21093
63. Москальчук Ю. Г. Актуальні питання енергетичної безпеки підприємства в умовах кризи [Електронний ресурс] / Ю. Г. Москальчук, А. О. Азарова // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/4028.
64. Азарова А. О. Дослідження методів захищеного передавання конфіденційних даних для мобільних пристроїв [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Ю. В. Бадя // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/5631.
65. Федорова І. В. Аналіз програмних засобів управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] / І. В. Федорова, А. О. Азарова // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/2855.
66. Азарова А. О. Стратифікація та декомпозиція процесу оцінювання рівня інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / А. О. Азарова // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/2594.
67. Жалін Ю. О. Розроблення математичної моделі оцінювання рівня інноваційної діяльності підприємства та методу її формалізації на основі математичного апарату нечіткої логіки [Електронний ресурс] / Ю. О. Жалін, А. О. Азарова // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/2500.
68. Тези XLVI науково-технічної конференції ВНТУ. – 2017.
69. Азарова А. О. Розроблення математичного методу управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / А. О. Азарова // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/270.
70. Азарова А. О. Оцінювання інноваційної привабливості підприємств за допомогою сучасних нейромережевих технологій [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, А. В. Бондарчук // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/1381.
71. Азарова А. О. Розроблення математичного методу управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств // Тези XLV науково-технічної конференції ВНТУ. – 2016.
72. Азарова А. О. Інноваційна привабливість як складова інноваційної системи підприємства [Текст] / А. О. Азарова, А. В. Бондарчук // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економічних наук», Київ, 13-14 березня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. – C. 60-63.
73. Азарова А. О. Економічна сутність та суб`єкти інноваційної привабливості підприємства [Текст] / А. О. Азарова, А. В. Бондарчук // Материали за X международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука – 2014», 17-25.06.2014. - София : «Бял ГРАД _БГ» ООД, 2014. – Т. 3. - Р. 62-66.
74. Azarova A. O. Assessment of level of competitiveness of the enterprise by means of mathematical apparatus of artificial intelligence [Text] / A. O. Azarova, E. V. Zhitkevych // Science and Education : materials of the VI International research and practice conference, Munich. – 2014. – P. 169–171.
75. Azarova A. O. Analysis of existing methods attractiveness evaluation advantages and disadvantages [Text] / A. O. Azarova , A. V. Bondarchuk // Materiály X mezinárodní vědecko – prak-tická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2014». – Díl 5. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 2014. – P. 71–74.
76. Азарова А. О. Математична модель оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, О. В. Антонюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень». – Вінниця, 2012. – С. 239–242.
77. Азарова А. О. Математичне моделювання конкурентної сили підприємства з використанням нечітко-нейронних технологій [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Антонюк // Матеріали доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції "Проблеми формування конкурентоспроможності підприємств за умов нестабільної економіки", Вінниця, 27 квітня 2009 р. – Вінниця, 2009. – С. 293-296.
78. Управління залученим капіталом на підприємстві [Текст] / А. О. Азарова, Л. А. Кілимник, І. А. Кілимник, О. В. Новіцька // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери», м. Донецьк, 5-6 червня 2008 р. – Донецьк : ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2008. – Т. 1. - С. 9–10.
79. Азарова А. О. Побудова СППР з підвищення якості соняшникової олії на базі апарату комплексної цільової програми [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Гіль // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави», 29-30 жовтня 2008 р. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Т. 7. - С. 108.
80. Азарова А. О. Застосування систем підтримки прийняття рішень як інструменту управління якістю продукції [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Гіль // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Наука в інформаційному просторі», 15-16 жовтня 2008 р. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Т. 1. - С. 136.
81. Визначення доцільності інвестування з використанням апарату нейронної мережі Хеммінга [Текст] / А. О. Азарова, Д. І. Катєльніков, Д. М. Бершов, Д. А. Резчиков // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес», Дніпропетровськ, 14-15 лютого 2008 р. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 3. – С. 26–27.
82. Азарова А. О. Управління процесом експертного оцінювання при визначенні фінанового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова // Тези доповідей XIII міжнародної науково-технічної конференції «Автоматика-2006», 25-28 вересня 2006 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 297.
83. Азарова А. О. Розробка СППР зі стратегічного управління з використанням методу ієрархічного цільового оцінювання альтернатив [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Форонова // Тези доповідей XIII міжнародної науково-технічної конференції «Автоматика-2006», 25-28 вересня 2006 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2006. – С. 298.
84. Міронова Ю. В. Автоматизація процесу управління персоналом на підприємстві [Текст] / Ю. В. Міронова, А. О. Азарова // Тези Міжнародної студентської конференції "Інформатика і комп`ютерні технології". - 2006.
85. Азарова А. О. Управління процесом оцінювання привабливості інвестиційних проектів [Текст] / А. О. Азарова, Д. М. Бершов // Тези доповідей XIII міжнародної конференції «Автоматика-2006», Вінниця, 25-28 вересня 2006 р. – Вінниця, 2006. – С. 354.
86. Азарова А. О. Використання Інтернет-техно­ло­гій для реалізації СППР щодо оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова // Матеріали п`ятої міжнародної конференції "Інтернет-Освіта-Наука–2006", Вінниця. 10-14 жовтня 2006 р. – 2006. – Т. 1. – С. 264–267.
87. Азарова А. О. Дослідження проблеми підготовки менеджерів в контексті Болонського процесу [Текст] / А. О. Азарова // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Управління якістю підготовки менеджерів-економістів галузевого спрямування", 12-13 квітня 2005 р. – Вінниця. – 2005. – С. 14-17.
88. Азарова А. О. Багаторівнева система оцінювання фінансового стану підприємства на базі нечіткої логіки [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Воронюк // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених, 15-16 квітня 2004 р. – Київ : КНАУ, 2004. – С. 262–264.
89. Азарова А. О. Аналіз методів оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Воронюк // Матеріали доповіді на міжвузівській науково-практичній конференції вчених, викладачів та практичних працівників "Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах ринкових трансформацій", 26-27 лютого 2003 р. – Вінниця, 2003. – С. 261–262.
90. Азарова А. О. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Гавлилова // Матеріали доповіді на міжвузівській науковопрактичній конференції вчених, викладачів та практичних працівників «Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах ринкових трансформацій», 26-27 лютого 2003 р. – Вінниця, 2003. – С. 259–261.
91. Азарова А. О. Розробка математичної моделі щодо оцінювання керівного складу підприємства [Текст] / А. О. Азарова, Т. С. Мельник // Материалы доклада на IV международной научной конференции молодых ученых-экономистов «Проблемы обеспечения экономического роста». – Донецк, 2001. – С. 92–94.
92. Азарова А. О. Разработка компьютеризированной СППР "RISK" по оценке кредитного риска банка [Текст] / А. О. Азарова // Материалы доклада на научно-практическом семинаре «Современный бизнес: проблемы, тенденции, перспективы». – Донецк, 2001. – С. 2–4.
93. Азарова А. О. Розробка математичної моделі формування інвестиційного портфеля [Текст] / А. О. Азарова // Матеріали доповіді на міжнародній науково-технічній конференції «Контроль та управління в складних системах». – Вінниця, 1999. – С. 275–281.
94. Azarova A. O. Bank system of making decision on the basis of multilevel multi–purpose systems of making decision [Text] / A. O. Azarova // 20. Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki, Maj 1998. – Polska, Zielona Gora : Politechnika Zielonogorska, 1998. – T. V, cz. II: Zarządzanie. – S. 72–76.
95. Азарова А. О. Математичне моделювання оцінювання інвестиційних ризиків [Текст] / А. О. Азарова, О. Д. Азаров // Матеріали доповіді на IV міжнародній науково-технічній конференції «Контроль та управління в технічних системах». – Вінниця, 1997. – Т. 1. - С. 188–192.
96. Азарова А. А. Многоуровневая многовариантная система анализа кредитоспособности заемщика коммерческого банка [Текст] / А. О. Азарова // Тезисы доклада на 1-м международном молодежном форуме «Электроника и молодежь в XXI веке». – Харьков, 1997. – С. 172.
97. Азарова А. О. Математична формалізація якісних критеріїв оцінювання кредитоспроможності позичальника комерційного банку [Текст] / А. О. Азарова // Матеріали доповіді на міжнародному симпозіумі «Наука і підприємництво». – Вінниця – Львів, 1997. – С. 11.
98. Азарова А. О. Розробка математичної моделі визначення ризику кредитування позичальника комерційного банку [Текст] / А. О. Азарова // Материалы доклада на международной научно-технической конференции «Приборостроение-97». – Винница – Симеиз, 1997. – Ч. 1. - С. 90–94.